Støtteordninger

Har man et godt prosjekt, og bruker tid og flid på å skrive gode søknader, er det mulig å få økonomisk støtte fra flere hold. Her følger noen gode råd som er verdt å lese før du går i gang, og forslag til konkrete støtteordninger som dekker kystlagenes arbeidsområder.

Hvordan søke midler

Å søke om eksterne midler til et fartøyvernprosjekt eller et bygningprosjekt er ikke gjort på fem minutter. Bruk god tid. Etter hvert blir man mer dreven og søknadsutformingen går lettere. Ulike fond, stiftelser, fylkeskommunale eller statlige organer ønsker å forvalte sine midler på en god måte. De krever derfor en del informasjon og dokumentasjon for å kunne fordele midlene slik de er tiltenkt. Her har vi oppsummert noen gode råd her. Lykke til!


STØTTEORDING FRA FORBUNDET KYSTEN:

Søk støtte til aktivitet for barn og ungdom for 2024 her!


HER ER EN OVERSIKT OVER NOEN STEDER DERE KAN SØKE:

Riksantikvaren

Norsk Kulturminnefond

Fond og Stiftelser

SMIL-midler

Den kulturelle skolesekken

Kulturrådet

Grasrotandel

Fradragsberettigede gaver

Momskompensasjon

Fylker og kommuner

KRITERIER:

Sjekk om prosjektet du representerer tilfredstiller de kriteriene som stilles av den som gir tilskudd og tydeliggjør dette i søknaden. Det kan være lurt å dele opp arbeidet med prosjektet i flere trinn. Det kan være enklere å forklare, enklere å skaffe midler til og virker mer gjennomførbart, noe som igjen virker positivt for de som sitter på pengesekken. Søk for eksempel heller midler til nytt styrhus enn til istandsetting av et helt fartøy. Skill mellom søknader til stiftelser og til det offentlige. Stiftelser vil ha kortere søknader enn offentlige instanser hvor det er fagpersoner som er ansatt for dette arbeidet, mens det i stiftelser i stor grad er frivillig arbeid. Ta eventuelt kontakt med potensielle tilskuddsgivere. Da kan du få råd om hva du skal vektlegge i søknaden.

SØKNADSFORM:

Finnes det søknadsskjema som skal fylles ut eller skal man sende søknad i brevsform? Finn ut hvilke vedlegg som kreves og sørg for å skaffe alt dette i god tid før søknadsfristen.

SØKNADSFRISTER:

Sørg for å sende inn søknaden før fristen. Sendes søknaden inn før fristen kan saksbehandler bruke bedre tid på søknaden og evt. rettlede slik at manglende opplysninger kan innhentes. Hvis du blir nødt til å ettersende vedlegg så sørg for at dette er avklart med saksbehandler.

SØKNADSSKJEMA:

Et søknadsskjema kan oppleves som både skummelt og uoversiktlig, men her er det bare å brette opp armene og sette i gang. Støter du på spørsmål ved utfylling av skjemaer, så ikke gi opp, men ta en telefon til de som forvalter midlene og be om å få snakke med en saksbehandler. Ofte ligger det ved en veiledning til skjemaet som sier noe om hvordan dette fylles ut eller det ligger et ferdig utfylt skjema som eksempel. Vær nøye med å sende ved alle vedlegg det blir bedt om. Om søknaden skal sendes i flere eksemplarer må det gjøres. Hvis søknaden oppfattes som ufullstendig, behandles den ikke av tilskuddsgiverne.

SØKNAD I BREVFORM:

Utformingen av søknaden er viktig fordi den gir et førsteinntrykk av prosjektet. Bruk god tid. Vær kort og konkret. Ikke bruk for mye plass på å fortelle om objektet. Den som skal bevilge midler vil vite hva du søker midler til og hvorfor dette er viktig. Hva vil midlene du søker om ha av betydning for prosjektet? Utfyllende informasjon som historikk, vedtekter osv legges ved søknaden som vedlegg. Generelt sett er det viktig å vise i søknaden at man har troverdighet og at prosjektet er gjennomførbart. Innhold:

Avsender/kontaktadresser, kontonummer, evt. organisasjonsnummer osv.

Overskrift i brevet skal si hva dette er for noe: Søknad om midler til........

Kort presentasjon av fartøyet, bygningen eller annet

 • Hva gjør fartøyet/bygningen spesielt? (sjeldent, spesiell historie, opplevelse og formidlingsverdier, lokalt engasjement)
 • Organisasjonen bak objektet (hvem er eier, forvalter osv.)

Beskriv kort hva det søkes midler til

 • Kostnader
 • Tidsramme

Prosjektets gjennomførbarhet

 • Tilgjengelige ressurser
 • Fagpersoner
 • Dugnad
 • Evt. samarbeidspartnere
 • Kai, lagerplass o.l.
 • Lokal interesse og engasjement

Formål med arbeidet/ betydning av gjennomføringen av arbeidet

BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN:

Søknad om tilskudd må inneholde et budsjett som gir en oversikt over hva tiltaket vil koste og hvordan og hvor mye prosjektet forventer å skaffe inn av midler. Se eget eksempel på budsjett og finansieringsplan.

VEDLEGG: Vedlegg til søknaden kan være:

 • Anbud som er gitt på arbeidet som skal utføres
 • Ev. besiktigelser som er gjort
 • Rapporter over arbeid som er utført
 • Tegninger
 • Historikk
 • Vedtekter
 • Bilde

UNDERVEIS:

Skjer det noe underveis i prosjektet som forsinkelser eller andre endringer, er det bra å informere de som har gitt tilskudd om dette.

OPPFØLGING:

Ber bidragsyter om tilbakemelding på hvordan midlene er brukt som rapporter og regnskap, må dette oversendes. Denne typen rapporter er også dokumentasjon for ettertiden og kan benyttes i en ny søknad som dokumentasjon på hva som er utført av arbeid på prosjektet. Det gjør at man fremstår som seriøs. Man må vise til at man både har benyttet seg av midlene slik de var tenkt, og også vise bidragsyter at pengene har gjort en forskjell for prosjektet. Alle vil gjerne være med på å gjøre en forskjell. Om bidragsyter ikke ønsker en egen rapportering, kan man kanskje sende et kort, fortelle om framdriften og takke for innsatsen eller invitere til arrangement. Hva med å sende en julehilsen?

ALTERNATIVER:

Hvis en ser bort fra fond og stiftelser som deler ut penger, kan kanskje lokale firmaer eller entrepenører bidra med andre typer ressurser. Her er det kanskje mulig å utvide søkegrunnlaget? Tenk kreativt. Kanskje kan et lokalt reklamefirma utarbeide plakater, annonser, t-skjortetrykk gratis? Jernvarehandelen kan bidra med maling, verktøy osv. Kommunen kan kanskje bidra med gratis kaiplass, gratis parkering osv. Lokalavis setter inn annonse gratis osv. Gratis grillmat man kan selge på arrangement? Tenk også igjennom om prosjektet har noe å tilby en sponsor? Guidet omvisning eller firmatur på fjorden?