Momskompensasjon

Forbundet KYSTEN og alle kystlagene får momskompensasjon etter søknad. Det er sekretariatet som søker på vegne av alle kystlagene, så de kystlag som ønsker momskompensasjon må sørge for å gi sekretariatet opplysningene som kreves.

Formålet med ordningen er å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har av merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake i tid.

  • Underledd skal søke gjennom sitt sentralledd. Dvs. at kystlaget kan søke gjennom Forbundet KYSTEN sentralt. Søknadsfrist 15. august.
  • Forbundet KYSTEN søker såkalt "forenklet modell".
  • Kystlaget trenger ikke være registrert i Frivillighetsregistret.
  • Hvis driftskostnadene hos kystlaget overstiger 5 mill. kr må det være en statsautorisert eller registrert revisor som har godkjent regnskapet.
  • Hvis driftskostnadene er under 5 mill. kr er det nok med en valgt revisor.

I forenklet modell er det de totale driftskostnadene som er grunnlaget for søknaden. Kompensasjon ytes bare i den utstrekning kostnaden skjer til bruk i den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten. Om de totale driftskostnadene er på mer enn 5 mill. kr må kystlaget sjekke om det skal gjøres fratrekk. Fratrekk skal gjøres hvis man f.eks. har kontantoverføringer til utlandet eller om organisasjonene har ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom som ikke anses som drifts- og vedlikeholdskostnader.

Kystlagene er selv ansvarlig for å vurdere om det skal gjøres fratrekk i de totale driftskostnadene.

Kompensasjonsbeløpet beregnes av Lotteri- og stiftelsestilsynet ut fra en beregningsmodell som er basert på at 35 % av de totale driftskostnader kommer inn under den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten og multipliseres med en faktor på 0,2. Dersom bevilgningene som Stortinget har bevilget ikke rekker til full kompensasjon, vil en prosentvis avkorting være lik for alle som får søknaden sin innvilget.

Kort oppsummert:

1. Revisorgodkjent regnskap sendes inn til Forbundet KYSTEN innen 15. august. (Trenger ikke være autorisert revisor, men vedkommende kan ikke være tillitsvalgt i kystlaget, og må være oppnevnt av årsmøtet.)

2. Oppgi kontaktperson til kystlaget

3. Oppgi kontonummer til kystlaget

4. Send regnskap med revisjonsberetning til sekretariatet per post eller e-post.

Her kan du lese mer.