Norsk Kulturminnefond

Norsk Kulturminnefond deler hvert år ut rundt 120 millioner til istandsetting av kulturminner i privat eie. Mange kystlag har fått støtte herfra.

Kulturminnefondet støtter ulike kulturminneprosjekter. Fondets primære målgrupper er private eiere, ideelle organisasjoner, stiftelser og foreninger som eier eller har ansvar for verneverdige kulturminner og kulturmiljøer. Egeninnsats og/eller annen finansiering er en forutsetning for tildeling.

Fondet har til formål å bidra til samspill mellom offentlige og private midler for å sikre at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares og aktiviseres som grunnlag for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Fondet skal stimulere til samarbeid og økt medvirkning fra eiere og næringsliv, utløse privat kapital og støtte lokale og regionale partnerskap og spleiselag. Fondet skal arbeide for å initiere og stimulere gode prosjekter innenfor tematiske og faglige satsingsområder.

Prosjektet må utløse private midler eller betydelig egeninnsats. Dette kan være egen arbeidsinnsats, dugnadsarbeid, bidrag fra næringsliv, andre fond og andre typer private midler. Prosjekter som gir synergieffekter, skal som hovedregel prioriteres. Det skal i gjennomsnitt være en privat medfinansieringsandel på rundt 50 prosent i de prosjektene som fondet engasjerer seg i. Den private medfinansieringen skal ikke være under 30 prosent i det enkelte prosjekt.

Bruk eget søknadsskjema. Veiledning og eksempel på utfylt søknad kan lastes ned fra: https://kulturminnefondet.no/jeg-skal-soke/

Kulturminnefondet har forskjellige satsningsområder fra år til år. Se fondets nettsider for oppdatert informasjon.

Norsk-kulturminnefond.jpg#asset:106