Forbundet KYSTENs bærekraftstrategi 2021 - 2031

Vedtatt av landsstyret 20. november 2021.

Her ser du alle FNs bærekraftsmål. Forbundet KYSTEN kommer til å sentrere sin virksomhet rundt særlig åtte av disse.
Her ser du alle FNs bærekraftsmål. Forbundet KYSTEN kommer til å sentrere sin virksomhet rundt særlig åtte av disse.
19.01.2022

Landsmøtet i 2021 vedtok: Forbundet KYSTEN skal gjennom sitt arbeid bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. I Forbundet KYSTENS handlingsprogram står det: FNs bærekraftsmål skal legge føringer for våre aktiviteter.

Kulturvern
Bærekraft er en grunnleggende verdi i kulturminnevernet. Forbundet KYSTEN skal arbeide målrettet med en strategi for å ivareta vår immaterielle og materielle kulturarv. Forbundet KYSTEN har arbeidet under mottoet «vern gjennom bruk» helt siden organisasjonen ble grunnlagt i 1979. Målet har alltid vært å verne norsk kystkultur.

Reparasjon, istandsetting, gjenbruk og bærekraftige håndverksteknikker er en del av vår virksomhet og vårt bidrag til utvikling av gode miljøløsninger. Respekt for det bestående, og god gjenbruk, er sirkulær økonomi i praksis og fornuftig i et bærekraftperspektiv.

Drift av organisasjonen
Forbundet KYSTEN som organisasjon skal driftes både lokalt og sentralt slik at organisasjonens aktivitet gir minst mulig miljøbelastning. Det innebærer at organisasjonen prøver å begrense reisevirksomheten samt tilstreber at reiser foregår på den måten som gir lavest klima- og miljøbelastning. Ved innkjøp av varer og tjenester skal kortreiste, økologiske og miljøsertifiserte produkter prioriteres. Bruk av digitale medier ved gjennomføring av seminarer og møter skal vurderes og gjennomføres der det er hensiktsmessig og gir god miljøgevinst. Organisasjonen skal sertifiseres som miljøfyrtårn og lokallagene skal oppfordres til det samme.

Kommunikasjon
Forbundet KYSTEN skal gjennom sitt arbeid fremme bærekraft og gode klima- og miljøløsninger og kommunisere dette internt og eksternt gjennom å løfte fram gode prosjekter. Organisasjonen skal også arbeide for å påvirke beslutningstakere til å fremme gode bærekraftige løsninger innenfor vårt samfunnsfelt.

Forbundet KYSTEN skal sentrere sitt arbeid rundt disse åtte bærekraftsmålene:

3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Deltakelse i det fellesskapet som kystlagene utgjør, fremmer livskvaliteten for den enkelte og bidrar til et bedre lokalsamfunn for de som bor i området. Målet er å legge til rette for større deltakelse og inkludering i kystlagenes virksomhet. Gjennom dette kan vi bidra til god helse og livskvalitet.

Kystfriluftsliv fremmer god helse og livskvalitet og er viktig i et folkehelseperspektiv. Forbundet KYSTEN vil arbeide for at flere kommer seg ut på sjøen for å ro og seile. Stikkord for kystlagenes virksomhet er integrering, identitet, sosialt fellesskap og engasjement gjennom felles aktiviteter. Vi ønsker også å styrke vår sosiale kapital gjennom sosialt fellesskap og med det skape engasjement og glede.

4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. Forbundet KYSTEN arbeider for livslang læring og for å gi alle mulighet til å utvikle seg gjennom kurs og opplæring i regi av våre kystlag. Målet er å øke antall kurs og deltakere og å nå nye grupper med våre tilbud. Viktig for organisasjonen er å ta vare på handlingsbåren kunnskap og bevaring av håndverkstradisjoner. Vi vil styrke læring gjennom deltakelse i organisasjonsarbeid, kompetanseutvikling, demokratiske prosesser, meningsutveksling og praktiske aktiviteter. Utvikling av materiell til opplæring vil være sentralt.

5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet. Forbundet KYSTEN legger til rette for å øke andelen kvinner i organisasjonen og utjevne kjønnsforskjellene. Dette gjøres gjennom en bevisst holdning i forbindelse med ansettelser i sekretariatet og i forbindelse med sammensetning av landsstyret. Organisasjonen vil jobbe for å få flere med på kjønnsoverskriende aktiviteter og at alle kan ta lik del i tradisjonelle håndverk, uavhengig av kjønn.

11. Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. Gjennom å fremme lokal historie og tradisjon, vil kystlagene i forbundet KYSTEN styrke lokal identitet og være med på å skape robuste og bærekraftige lokalsamfunn. Kystlagene skaper inkluderende møteplasser for lokalsamfunnets innbyggere. Vi vil opprette kystkultursentra som tar utgangspunkt i lokalt kulturmiljø, som skal være åpne og inkluderende for alle som ønsker å verne om den lokale kystkultur. Vi vil arbeide for å etablere maritim kulturarv som en av bevaringsstrategiene som riksantikvaren skal utvikle. Verner om kystkultur Side 4

12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Kystlagenes båter og eiendommer skal forvaltes i et langsiktig perspektiv og legge til rette for varig og variert bruk. Det skal i størst mulig grad brukes kortreiste, miljøvennlige og varige materialer som kan vedlikeholdes, repareres og gjenbrukes i produksjon av båter og bygninger. Aktiviteter i kystlagene skal bidra til å stimulere lokal økonomi gjennom gjenbruk av hus og byggematerialer og gjennom bruk av lokale håndverkere med kunnskap om lokale byggetradisjoner. Stevner og arrangementer skal ha en miljøvennlig profil. Vi vil jobbe for å utvikle materialbanker til gjenbruk.

13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Målet er å bruke miljøvennlige og giftfrie produkter med lite økologisk fotavtrykk. Det å rehabilitere og gjenbruke eksisterende bygninger gir lavere utslipp av klimagasser enn å rive og bygge nytt. Organisasjonen skal fremme Enøk - tiltak for å få ned energiforbruket gjennom tiltak. Organisasjonen skal sertifiseres som miljøfyrtårn og oppfordre kystlagene til å gjøre det samme.

14. Bevare og bruke havet og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Livet i havet og havet selv er grunnlaget for vår maritime arv. Båter og bygninger langs kysten er laget for å utnytte de ressursene som finnes i havet, og det er viktig å støtte opp om bærekraftig bruk av disse ressursene. Vi vil fremme kunnskap om bruk av naturlige materialer som er nedbrytbare og om bærekraftig bruk av naturressursene i havet. Forbundet KYSTEN er medlem av Hold Norge Rent og deltar på strandryddedagen. Mange kystlag har adoptert en strand. Vi arbeider målrettet for at kystlagene skal bli bevisst sitt miljøansvar når det gjelder livet i havet.

17. Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling. Godt samarbeid, både eksternt og internt i Forbundet KYSTEN, er viktig for å nå klimamålene. Dette innebærer å stimulere og fremme velfungerende partnerskap der erfaringsutveksling sikrer god ressursutnyttelse og effektiv måloppnåelse. Organisasjonen skal jobbe for å påvirke beslutningstakere til å fremme gode bærekraftige løsninger i samarbeid med andre organisasjoner. Vi skal også fortsette vårt arbeid internasjonalt, særlig gjennom UNESCO og i det nordiske samarbeidet. Vi vil fremme bærekraftsmålene gjennom våre informasjonskanaler og kommunisere dem ut til våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Her finner du Forbundet KYSTENs bærekraftsstrategi i PDF-format.
Her kan du lese mer om FNs bærekraftsmål.