Hva skjer med UNESCO-nominasjonen? En oppdatering

Som mange av dere vet, står Forbundet KYSTEN bak initiativet til en felles søknad til UNESCO om å inkludere nordisk klinkbåttradisjon på listen over menneskehetens immaterielle kulturarv. Alle de nordiske kulturdepartementene har underskrevet nominasjonen.

Foto: Adnan Icagic
Foto: Adnan Icagic
1.09.2021

I mars 2020 ble nominasjonssøknaden overlevert til UNESCO av det norske kulturdepartementet på vegne av alle de nordiske landene. Nominasjonen er nå listet som "pågående arbeid" på UNESCOs nettside. Beslutningen om innskriving tas av UNESCOs mellomstatlige komité i desember 2021.

Naantali/Nådendal, Finland. Foto: Markku Jussila


Nordiske klinkbåttradisjoner og kystkultur

Den klinkbygde båten i Norden har en historie som strekker seg minst to tusen år tilbake i tid. Gjennom tidene har den vært et livsviktig redskap knyttet til fiske og gårdsdrift, frakt og sjøfart. Klinkbåttradisjonen er en sentral del av vår kystkultur og kulturarv.

Den nordiske klinkbygde båten
Den klinkbygde båten finnes i mange varianter i de nordiske områdene. Klinkbygging er en skrogkonstruksjon hvor det underliggende bordet (planken) blir overlappet av nederste del av det neste bordet. Båtbordene blir sammenføyde med jern eller kobbernagler eller surres sammen med lindebast, røtter eller annet. Felles for dem alle er de klinklagte, overlappende bordene. I dag, som før, skaper båtbyggeren båten ut ifra en intensjon knyttet til lokal byggeskikk, kjøperens behov, bruksområde, naturgitte forhold og farvann. Nærheten til naturgrunnlaget er sentral. Båtbyggeren går ofte selv ut i skogen og leter etter trærne han trenger, og stiller store krav til materialkvalitet. Denne byggemetoden er stort sett felles for alle de klinkbygde båttypene i hele Norden.

Levende kulturarv gjennom vern og bruk

Tradisjonsbåtbyggerne, lokale foreninger, museer og andre miljøer i hele Norden fører i dag kunnskapen om bygging og bruk videre gjennom aktiviteter som roing, seiling, stevner og turer – miljøvennlig friluftsliv. Selv om tradisjonen enda er levende ser vi at det stadig blir færre båtbyggere. På sikt kan både båtbyggerhåndverket og kunnskapen om bruk – sjømannskapet – forsvinne.

Roskilde, Danmark. Foto: Werner Karrasch


Bidrag til å sikre synliggjøring, bevisstgjøring og dialog
Nå har miljøene i de nordiske landene gått sammen om å få nominert nordiske klinkbåttradisjoner til innskriving på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv – en liste over betydningsfulle praksiser videreført fra generasjon til generasjon – som vil forsvinne dersom de ikke aktivt holdes levende. Det er lang tradisjon for samarbeid på tvers av Nordens landegrenser når det kommer til å ta vare på vår felles maritime kulturarv. En innskriving av nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCOs liste vil kunne sikre synlighet og bevisstgjøring rundt den immaterielle kulturarvens betydning generelt og klinkbåttradisjonene spesielt. Dette nordiske nominasjonsprosjektet er et ledd i oppfølgingen av UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven som samtlige nordiske land har ratifisert.

Elvebåt, Karasjok. Foto: Riddo Duottar Museat


Her
kan du lese nominasjonen i sin helhet, samt se en kortfilm om nordiske klinkbåttradisjoner.


Båtbygger Ulf Mikalsen og lærling Stephanie Hein. Foto: Sveinung Ystad