Lover og regler

Her har vi samlet regler og forskrifter som kan være relevante for kystlag som tar med passasjerer på sjøen.

Tekst: Terje Planke

Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-06-26-47?q=Lov%20om%20fritids-%20og%20sm%C3%A5b%C3%A5ter

Loven gjelder for båter opptil 15 meter, og for fritidsbåter opptil 24 meter som ikke brukes i næring. Eier og bruker av fritidsbåter skal sørge for at det er trygt, at man har med nødvendig redningsutstyr, og at man skal ha på egnet flyteutstyr når man er i åpen båt under åtte meter. Her finner vi også gjeldende grenser for båtførers alkoholpåvirkning. Loven peker videre til en rekke forskrifter som regulerer båtens konstruksjon, flytemidler, minstealder, og båtførerbevis opp mot fritidsbruk av småbåter.

Forskrift om produksjon og omsetning av fritidsfartøy og vannscootere mv.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-01-15-35?q=fritidsfart%C3%B8y

Det er et grunnleggende krav om at alle produkter som tas i bruk, skal CE-merkes. Det er produsentens ansvar å sørge for at produktet er sikkert i bruk og lage kvalitetssikringssystemer som ivaretar tilstrekkelig kvalitet. Som alt annet regelverk er dette tilpasset moderne industriproduksjon, men det er et viktig unntak for oss. Forskriftens krav gjelder ikke for «originale historiske fritidsfartøy og vannscootere (!) konstruert før 1950, og individuelle kopier av slike fartøy som i hovedsak er konstruert med originalmaterialer og merket som historisk kopi av produsenten».

Forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen (sjøveisreglene)

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1975-12-01-5?q=sj%C3%B8veisreglene

Sjøveisreglene er bygget opp som en kokebok for å unngå farlige situasjoner. Reglene er klare og omtaler de fleste situasjoner som kan oppstå.

Forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-03-03-259?q=B%C3%A5tf%C3%B8rerbevis

Både eier og fører av båter under 15 meter, med motor over ti HK, eller som kan gå over ti knop, er pliktige til å følge forskriften. Om båten kan oppnå større hastighet enn ti knop for motor, eller har motor på ti HK eller mer, må føreren være over 16 år. Om så båten er lengre enn åtte meter, eller har større motor enn 25 HK er det krav til båtførerbevis til fører eller ledsager. Kravet til båtførerbevis gjelder ikke for fører som er født før 1980.

Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-02-16-9?q=skipssikkerhetsloven

Loven gjelder for skip (over 24 meter) samt mindre fartøy som brukes i næringsvirksomhet. Målet er å trygge liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom å legge til rette for god skipssikkerhet, sikkerhetsstyring og arbeidsmiljø. Grovt sett gjelder loven for alle fartøy som ikke kommer innunder småbåtloven.

Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (kvalifikasjonsforskriften)

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-22-1523/KAPITTEL_4#%C2%A729

Kvalifikasjonsforskriften gjelder for alle skip og fartøy, og for sjøfolk som tjenestegjør på disse. Fritidsbåter er unntatt, såfremt de er under 15 meter. Om man har med passasjerer, men ikke går innunder unntakene iht. «Forskrift om fartøy under 24 m som fører 12 eller færre passasjerer», er det krav til gyldig sertifikat for å føre fritidsfartøy (fritidsskippersertifikat) og gyldig helseerklæring.

Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1976-06-11-79?q=produktkontrolloven

Gjennom produktkontrolloven reguleres alle forbrukertjenester, og hva slags plikter vi har for å sørge for at disse er trygge. Om kystlaget tar med en gruppe medlemmer på tur, skal aktiviteten være tilstrekkelig trygg. I tillegg til at man må ha tilstrekkelig kompetanse, skal det lages en skriftlig risikovurdering for å forebygge at forbrukertjenesten medfører helseskade.

Forskrift om fartøy under 24 m som fører 12 eller færre passasjerer https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-02-16-9?q=skipssikkerhetsloven

Rundskriv RSR 1 – 2020 forklarer begrunnelsene og fortolkningen bakenfor selve forskriften. Forskrift om fartøy under 24 m som fører 12 eller færre passasjerer - Sjøfartsdirektoratet

Gode råd og henvisninger fra Sjøfartsdirektoratet finner du på https://www.sdir.no/12pax

Forskrift om åpne treskip som fører flere enn 12 passasjerer https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-01-23-69

Litt informasjon fra Sjøfartsdirektoratet om forskriften:

https://www.sdir.no/sjofart/fartoy/fartoystyper/passasjerskip/apne-treskip-som-forer-flere-enn-12-passasjerer/

Høringen finner du i rundskriv fra Sjøfartsdirektoratet RSR 2 – 2020

https://www.sdir.no/sjofart/regelverk/rundskriv/ny-forskrift-om-apne-treskip-som-forer-flere-enn-12-passasjerer/

Her ligger en oppsummerende artikkel av Terje Planke om regler og forskrifter som kan ha betydning for kystlagene.