Tilskudd til fagseminar om små og åpne båter

Riksantikvaren har tildelt Forbundet KYSTEN kr. 134 000,- til gjennomføring av et fagseminar om små og åpne båter for førstelinjeforvaltningen i fylkeskommune og Sametinget. Etter at førstelinjeansvaret for fartøyvern ble overført til fylkeskommunene og Sametinget i 2020 har det kommet frem at ansatte ikke har tilstrekkelig med kunnskap og oversikt om feltet små og åpne båter. Man vet lite om hvordan man skal håndtere denne typen kulturminner med tanke på vern og/eller fredning.

Små og åpne båter ble innlemmet i Riksantikvarens arbeidsfelt gjennom Verneplan for fartøy 2010 – 2017.
Små og åpne båter ble innlemmet i Riksantikvarens arbeidsfelt gjennom Verneplan for fartøy 2010 – 2017.
13.02.2023

«Fartøyvernet har i liten grad blitt integrert i de akademiske institusjonene som bidrar med forsking på andre vernefelt, men har likevel klart å utvikle egne kunnskapsmiljø. Gjennom tilskudd til fagutvikling håper Riksantikvaren å kunne bidra til å sikre og løfte den faglige kompetansen i fartøyvernet» skriver Riksantikvaren på sine hjemmesider. Vi i Forbundet KYSTEN er glade for at Riksantikvaren tar fagutvikling i fartøyvernet, herunder små og åpne båter, på alvor. Vi ser frem til å bidra til kompetanseheving gjennom å arrangere et fagseminar om små og åpne båter for fartøyvernkonsulentene i fylkeskommunene og Sametinget.

Små og åpne båter ble innlemmet i Riksantikvarens arbeidsfelt gjennom Verneplan for fartøy 2010 – 2017, og kunnskapsbygging og oversikter på feltet etterlyses i Verneplanen for flytende kulturminner (2020 – 2023).

Forbundet KYSTENs fagseminar for fartøyvernkonsulentene i fylkeskommunene og Sametinget om små og åpne båter vil være et viktig tiltak i oppbyggingen av kompetanse om disse. Seminaret vil gi førstelinjeforvaltningen en praktisk og teoretisk innføring i emnet små og åpne båter, samt bidra til å sikre et jevnt og tilstrekkelig kunnskapsnivå i forvaltningen av fartøyvernet, og at en helhetlig forståelse av feltet og felles prinsipper legges til grunn i arbeidet. De utvalgte emnene vil gi en god forståelse av småbåt-feltet, dets utfordringer og muligheter.

Forbundet KYSTEN takker Riksantikvaren for midler til å arrangere fagseminar.