Vikingskipene på Bygdøy nomineres til «Europas 7 mest utsatte kulturminner»

Regjeringens beslutning om å stoppe byggingen av det nye Vikingtidsmuseet utover den opprinnelige budsjettrammen på kr. 2.14 mrd. kan få meget store konsekvenser for en mulig oppføring av et nytt, sikrere og mer publikumsvennlig museum. Siden stengningen av Vikingskipsmuseet 1. oktober 2021 befinner vikingskipene og den alunkonserverte gjenstandssamlingen seg i en enda mer utsatt stilling enn tidligere. Et kortest mulig tidsrom frem til innflyttingen i det nye museet hvor forvitringen kan stoppes, er det viktigste enkeltelement for deres bevaring. Nå kan dette tidspunktet bli utsatt med flere år. Dette kan få dramatiske følger for skipene og gjenstandssamlingen.

Vikingskipshuset i november 2016.
Vikingskipshuset i november 2016.
9.06.2022

Fotografiet i denne saken er hentet herfra.

Forbundet Kysten og Europa Nostra Norge har besluttet å nominere vikingskipene på Bygdøy og gjenstandssamlingen til programmet «Europas 7 mest utsatte kulturminner» i 2023.

Vikingskipene og den tilhørende gjenstandssamlingen er kanskje Norges viktigste kulturhistoriske bidrag til verdensarven. En ytterligere forvitring av våre vikingskip og vår gjenstandssamling vil være et havari for norsk kulturminneforvaltning og få internasjonal oppmerksomhet.

I desember 2021 ble Nordiske klinkbåttradisjoner innskrevet på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Det er de håndbårne tradisjonene som er innskrevet på UNESCOs liste. Et av flere viktige grunnlag for at slike tradisjoner kan videreføres til nye generasjoner er imidlertid at materialene, gjenstandene og andre arkeologiske funn knyttet til nordiske klinkbåttradisjoner og tiden disse tradisjonene stammer fra, bevares på best mulig måte for ettertiden.

Om programmet «Europas 7 mest utsatte kulturminner»
8. mai 2022 åpnet Europa Nostra for nomineringen av «Europas 7 mest utsatte kulturminner» 2023. Programmet ble etablert i 2013 for å løfte bevissthetsnivået rundt særlig utsatte kulturminner hos eiere, myndigheter, kulturminnemiljøer og i befolkningen generelt. Dette er et årlig prosjekt med formål å fungere som en katalysator som fører til handling og dessuten fremmer «eksempelets makt». Den Europeiske Investment Bank Institute* (EIBI) er partner i programmet. Det er ikke ment som et finansieringsopplegg. Det har støtte fra EU gjennom programmet «Creative Europe».

Et internasjonalt rådgivende panel av spesialister innenfor arkitektur, arkeologi, historie, bevaring og finansiering gjennomgår de nominerte prosjektene og setter opp en «short list» over de mest utsatte kulturminnene. Det er styret i Europa Nostra som til slutt velger ut de endelige syv mest utsatte kulturminnene i Europa. Disse vil bli offentliggjort i mars/april 2023. For mer informasjon om Europa Nostra og overnevnte program, se hjemmesiden:
www.europanostra.org

* EIBI er en enhet innen European Investment Bank

Kontaktpersoner i denne saken er:
Forbundet KYSTEN: Tore Friis-Olsen, e-post: tore@kysten.no
Europa Nostra Norge: Erik Schultz, epost: eschultz@online.no