Et budsjett for status quo

Regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt frem i formiddag var omtrent som forventet for Forbundet KYSTEN og for kulturminnevernfeltet. Men usikkerhet rundt fartøyvernet og mindre aktivitetsmidler til friluftslivet bekymrer.

Det er alltid noe positivt å finne. Skoleskipene får mer å rutte med i 2021. Foto: Sørlandet
Det er alltid noe positivt å finne. Skoleskipene får mer å rutte med i 2021. Foto: Sørlandet
7.10.2020

For organisasjonene knyttes det stor spenning til nye statsbudsjett. For oss er det driftsstøtten vår og postene for kulturminnevern og friluftsliv som har størst betydning. Noen av de overordnede postene for frivilligheten er også viktige for kystlag og alle andre lokale lag og foreninger.

  • Rammen for driftsstøtte til frivillige organisasjoner under Klima- og Miljødepartementet er uendret. I år vurderer vi det som positivt.
  • Rammen til Riksantikvaren har fått en liten økning.
  • Riksantikvarens tilskuddspost til fartøyvernet fikk 65,9 millioner på statsbudsjettet for 2021. Dette er en indeksregulering på 3,1 % fra i fjor. Grunntilskuddet til Norsk Forening for Fartøyvernet er ikke nevnt med et ord i dette forslaget til statsbudsjett. Denne utelatelsen er helt ny, og foreningen er derfor bekymret for hva dette vil innebære for deres tilskudd til drift neste år og på lengre sikt. De siste årene har NFF stadig vært utsatt for kutt i driftstilskuddet. Organisasjoner og foreninger kan motta prosjektmidler i følge tildelingskriteriene for Riksantikvarens post 74, mens foreningen trenger et forutsigbart tilskudd skal de kunne fortsette driften og sitt viktige arbeid som de vernede fartøyenes interesseorganisasjon.
  • Andre relavante poster hos Riksantikvaren: Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie står på stedet hvil, og støtten til landets tre fartøyvernsentra fikk en liten økning.
  • Norsk Kulturminnefond styrkes med 2,7 %
  • Skoleskipenes virksomhet styrkes. Det er et positivt bidrag til både maritim kulturarvsformidling og store friluftslivsopplevelser for mange, ikke minst ungdommer.
  • Tilskuddet til Studieforbundene blir på stedet hvil. Det er disse voksenopplæringsmidlene kystlagene kan få støtte fra til sin kursvirksomhet, så det er viktige penger for oss.
  • Friluftsliv: Posten for aktivitetsmidler til friluftslivsformål kuttes med rundt tre millioner kroner. Dette mener Forbundet KYSTEN er et uventet grep av regjeringen, da lavterskel friluftsliv har vist seg å være spesielt viktig for folk i den pandemisituasjonen vi nå står oppe i.
  • Momskompensasjonsordningen økes til 1,8 milliarder kroner. Dette er i tråd med hva regjeringen lovet i Frivillighetsmeldingen, men forslaget vil ikke gi frivillige organisasjoner full momskompensasjon. Frivillighet Norge anslår at det fortsatt vil mangle rundt 350 millioner kroner. Vi håper dette snart kommer på plass, da det er et viktig prinsipp at man skal slippe å betale moms på dugnad.
  • Koronatiltak: Regjeringen setter i statsbudsjettet av 1,185 milliarder til stimuleringstiltak for frivilligheten og idretten med mål om å øke aktivitetsnivået. Midlene gjelder første halvår av 2021. Det er positivt!