Kystlagene slår ring om Repparfjorden

En resolusjon vedtatt av Forbundet KYSTENs landsmøte i helga advarer mot gruvedumping i Repparfjorden av hensyn til miljøet og sjøsamisk kystkultur i området.

Foto: Marion Palmer
Foto: Marion Palmer
12.04.2019

Det var Altafjord kystlag som fremmet resolusjonsforslaget, og ba landsmøtet ta stilling til saken. Følgende uttalelse ble enstemmig vedtatt av landsmøtet etter en god diskusjon:

Sjøsamisk kultur trenger en levende Repparfjord!
Bakgrunn: I Vest-Finnmark har et gruveselskap fått tillatelse til å utvinne kobber i fjellet Nussir, som ligger ved Repparfjord (samisk: Riehpovuotna). Det er også gitt tillatelse til å dumpe tungmetallholdig gruveslam rett i fjorden, og dekke åtte kvadratkilometer av fjordbunnen i det sårbare gyte- og oppvekstområde for fisk. Dette kan få kritiske konsekvenser for bunnlevende organismer og annet liv i denne delen av fjorden. På begge sider av fjorden er det sjøsamiske grender som representerer en unik og levende sjøsamisk kultur. Kystkulturen og den sjøsamiske bosettinga her, har dype røtter tilbake til før vikingetid. Fjorden med Repparfjordelva er på lista over nasjonale laksefjorder, som ifølge Stortinget skal ha spesielt vern mot forurensende virksomhet.

Vi mener: Forbundet KYSTEN vil med dette protestere mot at Repparfjord utsettes for inngrep vi mener vil forringe fjorden og dermed sterkt true sjøsamisk kystkultur i området. Tradisjonell sjøsamisk kultur og levesett er en del av kulturarven vår. Det er vårt felles ansvar å forvalte fjordnaturen og kystkulturen slik at den ikke går tapt for etterslekten.